Open Journal Systems

KONTRIBUSI AZ-ZARKASYI DALAM STUDI SUNNAH NABI

Muhammad Misbah

Abstract

Sunnah Nabi merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Hal ini tidak terlepas dari kedudukannya yang sentral dalam agama Islam. Banyak ulama dari berbagai disiplin keilmuan mengkajinya, salah satunya adalah ulama ushul fikih. Artikel ini mengulas tentang kontribusi ulama ushul fikih dalam studi sunnah Nabi. Dalam artikel ini, yang menjadi sampel adalah Imam Az-Zarkasyi. Tema ini layak untuk diketengahkan mengingat kajian ushul fikih tidak lepas dari sunnah Nabi. Sebab, sunnah Nabi merupakan salah satu sumber hukum Islam. Kajian ini menggunakan analisis konten, dengan kitab al-Bahr al-Muhit sebagai sumber acuannya. Adapun hasil dari telaah ini adalah adanya penjabaran yang sangat detail terhadap Sunnah Nabi. Masing-masing bentuk Sunnah dikupas dan dijelaskan satu persatu secara rinci, mana saja yang menunjukkan hukum wajib, sunnah, haram dan lain sebagainya.

Keywords


kontribusi az-Zarkasyi, Sunnah Nabi, Hukum Islam

References


Anwar, Syamsul, Sejarah Pemikiran al-Qur`an dan Hadits, Yogyakarta: Teras, 2011 Al-Halabi, Mula Katib, Kasyf adz-Dzunûn „an Asâmi al-Kutub wa al-Funûn, Cairo: Dar ath-Thiba‟âh al-Mishriyyah, 1274 H. As-Subki, Taj ad-Din, Thabaqât asy-Syâfi‟iyyah, Riyadh: Hajr li ath-Thibâ‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî‟, 1413 H. As-Suyuthi, Jalaluddin, Husn al-Muhadharah fi Akhbâr Mishr wa al-Qahirah, Cairo: Majlis A‟la li asy-Syu‟un ad- Diniyyah, tt. ------------, Thabaqât Mufassirîn, Cairo: Maktabah Wahbah, tt. Zarkasyi, Badaruddin Muhammad bin Bahadur, al-Bahr al- Muhîth, Kuwait: Wizarât al-Auqaf wa asy-Syu‟un Islamiyyah, 1988 -------------, al-Mantsûr fi al-Qawâid, Kuwait: Wizârât al-Auqaf wa asy-Syu‟ûn al-Islamiyyah, 1982


Full Text: PDF

DOI: 10.21043/riwayah.v1i2.1809

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.