Open Journal Systems

Konsep Ukhuwah dan Toleransi Menurut Al-Quran

Ahmad Zaini

Abstract

Al-Quran secara tegas telah menyatakan apabila ada berita yang belum
jelas harus dikroscek terlebih dahulu. Tulisan ini ingin mengetahui
term-term al-Quran dalam menggunakan lafal ukhuwah dan toleransi.
Dalam konteks apa saja kedua kata itu digunakan serta titik temu antara ukhuwah dan toleransi. Lafazh ukhuwah dalam al-Quran terkadang digunakan untuk saudara kandung, di lain waktu ukhuwah diartikan sebagai saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara semasyarakat, walaupun berselisih paham, persaudaraan seagama, bahkan dalam arti yang luas ukhuwah dimaknai sebagai saudara sekemanusiaan dan saudara semakhluk dan seketundukan kepada Allah. Titik temu antara ukhuwah dan toleransi adalah masing-masing dari kita harus sepakat terhadap terhadap hal-hal yang memang kita sepakati serta kita saling toleransi terhadap masalah-masalah yang tidak ada kesepakatan di dalamnya.

Keywords


ukhuwah, toleransi, al-Quran

References


(n.d.). Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

Abdurrahman, M. (2016). Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia. Jakarta: Rajawali Pers.

Ar-Rifa’i, M. N. (2011). Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.

Hamka. (2015). Tafsir al-Azhar Jilid 8. Jakarta: Gema Insani.

Katsir, I. (2004). Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Mahmud, A. H. (2000). Merajut Benang Ukhuwah Islamiah. Surakarta: Era Intermedia.

Shihab, M. Q. (1995). Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2012a). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran Vol 12. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2012b). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran Vol 2. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2014). Wawasan al-Quran. Bandung: Mizan.

Yusuf, A. A. (2002). Wawasan Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Zuhaili, W. (2003). at-Tafsir al-Munir fi al-“Aqidah wa asy-Syari”ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr.


Full Text: PDF

DOI: 10.1234/hermeneutik.v10i2.3911

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.