Open Journal Systems

Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht

Hasan Suadi

Abstract

Secara umum, orientalis mengkaji Ilmu-ilmu keislaman dimulai sejak abad 17 M dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad 19 M. Hal ini dimulai semenjak negara-negara Islam di bawah cengkraman kolonialis barat. Trend kajian orientalis terhadap hadits dapat dikelompokkan kepada 4 periode, yaitu pertama, periode  permulaan. Kedua, periode Ignaz Goldziher (1850-1921), ketiga periode Joseph Schacht (1902-1969), keempat periode Pasca Joseph Schacht.  Dari keempat periode tersebut, secara umum dalam kajian hadits, orientalis terbagi menjadi tiga (3) kelompok, yaitu Skeptisisme (ragu atau meniadakan sama sekali kebenaran hadits), Middle Ground (pertengahan antara Skeptis dan Non Skeptis) dan Non Skeptisisme.

Keywords


Kritik, Sanad, Schacht

References


ad-Durais, Khalid bin Manshur bin Abdillah. Al-Uyub al-Manhajiyyah Fi Kitabat al-Mustasyriq Schacht al-Mutaalliqah bi as-Sunnah an-Nabawiyah. Paper.

al-Huqail, Ibrahim bin Muhammad. Syubuhat al-Mustasyriqin Fi Mafhum as-Sunnah (KSA: Qismu ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, at-Tafsir wa al-Hadits, Jami’ah Malik as-Saud, tt)

al-Khatib, Abdullah Abdurrahman. Ar-Radd Ala Maza’im al-Mustasyriqin Ignaz Goldziher wa Joseph Schacht Wa Min Aidihima min al-Mustasyriqin Paper

az-Zahdani, Muhammad bin Mathar. Ilmu Rijal Nasy’atuhu Wa Tathawwuruh (Madinah: Dar al-Khudlari, tt)

Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits (Jakarta: Himmah, 2009)

Arif, Syamsuddin. Orientalis&Diabolisme Pemikiran. (Jakarta:Gema Insani, 2008)

Badawi, Abdurrahman. Ensiklopedi Tokoh Orientalis. Terj dari. Mausu’ah al-Mustasyriqin. (Yogyakarta: LKiS, 2003)

Bahauddin, Muhammad. al- Mustasyriqun wa al-hadits an-Nabawi (Malaysia: Dar al-Fajr, 1999)

Chasanul Muna, Arif. Orientalis dan Kajian Sanad. Analisis Terhadap GHA. Juynboll.(Malaysia: Jabatan al-Qur`an dan Hadith Bahagian Pengajjian Ushuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2008)

Masrur, Ali. Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi (Yogyakarta: LKiS, 2007)

MM. Azami. Hadits Nabawi dan sejarah Kodifikasinya terj. Ali Mustafa Ya’qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)

Ramdhani, Imam Sahal. Teori The Spread Of Isnad (Telaah Atas Pemikiran Michael Allan Cook). (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Uwaidhah, Walid Ahmad..Manahij al-Mustasyriqin at-Ta’wiliyyah Li al-Hadits an-Nabawi asy-Syarif (KSA: tp,tt)


Full Text: PDF

DOI: 10.21043/riwayah.v2i1.1622

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.