Open Journal Systems

Peran Abu Al-Arab At-Tamimi Al-Qayrawani dalam Pengembangan Hadis di Tunisia

Umma Farida

Abstract

Kuatnya dominasi madzhab Maliki di Tunisia menjadikan perhatian masyarakatnya terhadap hadis sangatlah besar, sehingga tidak mengherankan jika banyak ulama yang muncul dari negeri ini, salah satunya Abu al-Arab at-Tamimi. Tokoh yang dikaji ini memiliki kompetensi di bidang hadis dan sejarah. Ia banyak meriwayatkan dan mengajarkan hadis Nabi saw., di antaranya adalah hadis-hadis fadha’il Ifriqiyyah yang kontroversial dan menuai kritik dari beberapa ulama dan para pengkaji hadis berikutnya. Meskipun jika dikaji lebih jauh, periwayatan hadis tersebut menjadi sesuatu yang biasa bagi para muhaddits sekaligus muarrikh yang cenderung memberikan kelonggaran dalam hadis-hadis mengenai keutamaan suatu negeri, bangsa, bahkan bahasa. Selama hidupnya, Abu al-Arab tidak hanya berperan dalam meriwayatkan hadis Nabi saw. saja, tetapi ia juga mendokumentasikan pemikiran-pemikirannya yang terkait dengan rijal-hadits dan al-jarh wa at-ta’dil. Periwayatan dan gagasan-gagasan hadis Abu al-Arab selanjutnya dikembangkan oleh para ulama hadis berikutnya seperti Abu al-Hasan al-Qabisi, Atiq at-Tujibi, Abu Bakr Abdullah al-Maliki, Abd ar-Rahman ibn ad-Dabbagh, dan Abu al-Qasim ibn Naji, juga dinukil oleh beberapa pakar hadis terkemuka seperti Imam adz-Dzahabi dan Ibn Hajar al-Asqalani.

Keywords


Abu al-Arab at-Tamimi; Hadis; al-Jarh wa at-Ta’dil; Tunisia

References


Abu al-Arab at-Tamimi, Thabaqat Ulama Ifriqiyyah wa Tunis li Abi al-Arab at-Tamimi, tahqiq: Ali asy-Syabi dan Nu’aim Hasan al-Yafi (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1985).

Azzuz asy-Syawali dan al-Hadi Rosyo, Thabaqat al-Muhadditsin bi al-Qayrawan min al-Fath al-Islami ila al-Qarn al-Khamis al-Hijri, (Tunis: Dar Suhnun li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2014).

Abd ar-Rahman ibn Muhammad ad-Dabbagh, Ma’alim al-Iman fi Ma’rifah Ahl al-Qayrawan, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1322 H.)., j. 3, hlm. 42.

Abu Bakr Abdullah ibn Abi Abdillah al-Maliki, Riyadh an-Nufus, (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1951)..

Al-Hadi Rosyo, Tarikh al-Hadits an-Nabawi fi Tunis aw al-Madrasah al-Hadits at-Tunisiyyah, (Tunis: Dar Suhnun li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2014).

________, Abu al-Arab at-Tamimi al-Qayrawani wa Ilm al-Jarh wa at-Ta’dil, (Tunis: Dar Suhnun li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2014)

Ibn Hajar al-Asqalani, , Tahdzib at-Tahdzib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).

________, Lisan al-Misan, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

Muhammad Musthafa al-A’zhami, Manhaj an-Naqd ind al-Muhadditsin, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1982).

Ibn Rajab al-Hanbali, Jami’ al-Ulum wa al-Hikam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

Ad-Daruquthni, Sunan, (Cairo: Wizarah al-Awqaf al-Misriyyah, t. th.).

At-Tirmidzi, Sunan, (Cairo: Dar al-Hadits, 2002).


Full Text: PDF

DOI: 10.21043/riwayah.v1i2.1803

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.