Open Journal Systems

MENGGANDAKAN HARTA BENDA MENURUT AL-QUR’AN DAN SUNAH NABI

Muhammad Shodiq Ahmad

Abstract

Setiap manusia, siapapun orangnya, pasti menginginkan harta. Ketika belum memilikinya, maka ia berharap dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan bila sudah meraihnya, maka ia pun ingin menggandakannya lebih banyak, dan lebih bertambah lagi. Di mana-mana, banyak orang berlomba-lomba dan berpacu agar hartanya itu bisa digandakan lebih banyak lagi. Sehingga, manusia itu bila tidak dikendalikan nafsu dan ambisinya itu, maka akan liar dan tidak terkendali. Maka Islam (Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw) telah memberikan panduan dan pedoman yang jelas bagi pemeluknya untuk meraih harta dan bagaimana cara menggandakannya yang benar. Sebab, masih banyak manusia, termasuk umat islam yang tidak menghiraukan lagi akan halal dan haram harta yang dimiliki. Baik itu, wujud barangnya ataupun cara untuk mendapatkan harta tersebut.

Keywords


Kata kunci: harta, al-Quran, Sunah

References


Ad-Darimi. (2000). Sunan (1st ed.). Saudi Arabia: Dar al-Mughni.

Al-Bukhari, M. I. I. bin I. (n.d.). Shahih al-Bukhari. Bandung: Maktabah Dahlan.

Al-Hilaly, S. bin A. (1425). Bahjat al-Nadzirin, Syarh Riyadhis Sholihin (VIII). Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzy.

Al-Shiddiqy, I. A. (2009). Dalilul Faalihin Li Thuruqi Riyaadhis Sholihin (III). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syistani, A. D. S. al-A. (n.d.). Sunan Abu Dawud. Bandung: Maktabah Dahlan.

Al-Utsaimin, M. bin S. (n.d.). Syarah Riyadhussholihin Min Kalami Sayyidil Murasalin. Cairo: al-Maktabah al-Taufiiqiyyah.

Ali, M. M. bin. (n.d.). Al-Amtsilah At-Tashrifiyyah. Semarang: Wicaksana.

Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah dari teori ke praktek (17th ed.). Depok: Gema Insani.

As-Showi, S. (2008). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq.

Ash-Shobuni, M. A. (1996). Shofwat at-Tafaasiir. Cairo: dar salam.

Hanafi, M. M. (2012). Pembangunan Ekonomi Umat (2nd ed.). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Kementerian Agama RI.

Hibban, I. (n.d.). Shohih Ibni Hibban. (Maktabah Symilah. Retrieved from http://www.alsunnah.com

Majah, I. (1992). Sunan Ibn Majah. Semarang: Asy Syifa.

Muslim, I. (n.d.). Shahih Muslim. Mesir: ‘Isa al-Baba al-Halabi.

Qardhawy, Y. (1993). Malamih Al-Mujtama’ Al-Muslim (1st ed.). Cairo: Maktabah Wahbah.

Sabiq, S. (2009). Fiqhu as-Sunnah (3rd ed.). Cairo: Dar al-Fath al-Araby.

Shihab, M. Q. (2000). Secercah Cahaya Ilahi (1st ed.). Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2001). Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan. Bandung: Mizan.

Tim Majma’ al-Lughah al-Arabiyah. (1994). Al-Mu’jam al-Wajiz. Cairo: Hai’ah “Ammah Lit-Tiba”ah.


Full Text: PDF

DOI: 10.21043/riwayah.v2i2.3132

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.