Open Journal Systems

Tarjih asy-Syaukani dengan Hadis Nabi dalam Tafsir Fath al-Qadir

Ahmad Atabik

Abstract

Artikel ini mengeksplorasikan tentang tarji>h} yang dilakukan oleh asy-Syaukani dalam tafsir Fath al-Qadir dengan penelusuran terhadap hadis-hadis Nabi. Tarji>h} dengan hadis Nabi sudah biasa dilakukan oleh para ulama untuk mendapatkan kebenaran yang dipedomani oleh seorang mufassir maupun muhaddis terhadap berbagai pendapat dalam memahami ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi. Dalam makalah ini, al-Syaukani mencoba melakukan tarji>h} pada ayat-ayat al-Qur’an tertentu kemudian dicarikan dalil dari hadis sebagai alat pembantu dalam memperoleh pendapat yang kuat dari adanya perbedaan pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Sehingga, dengan memahami ayat al-Qur’an dengan pendekatan hadis ini, asy-Syauka>ni> yakin betul bahwa tarji>h} dengan hadis Nabi ini dapat dipedomani untuk diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan beragama.

Keywords


Tarji>h} asy-Syauka>ni>, Hadis Nabi, Fath al-Qadir

References


Al-Hifna>wi>, Muhammad, 2013, At-Ta’a>rud} wa at-Tarji>h} ‘Inda al-Us}uliyyi>n wa Asa>ruhuma> fi> al-Fiqh al-Isla>mi>, al-Manshurah: Da>r al-Wafa>’.

Al-Khati>b, Muhammad Ajja>j, 1989, Us}u>l al-H}adi>s: ‘Ulu>muhu wa Mus}t}alah}a>tuhu, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Khud}a>ri>, Muhammad, 2000, Us}u>l Fiqh, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.

Ash-Shiddiqiy, Hasbi, 1976, Pokok-Pokok Kajian Hadis Dirayah, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Asy-Syauka>ni>, Muhammad, 1999, Irsya>d al-Fuh}u>l Ila> Tah}qi>qi> al-Haqq min ‘Ilm al-Ushu>l, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Syarqawi>, Ahmad Muhammad, “Ikhtila>f al-Mufassiri>n: Asba>buhu wa D{a>wabit}uhu,” Jurnal Ilmiah Fakultas Us}u>luddin dan Dakwah Unversiatas al-Azhar Zaqa>ziq, 17 (2005).

al-Asfaha>ni>, al-Ra>ghib, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a>n, Kairo: Da>r Ibn al-Jauzi>, 2012).

al-Syauka>ni>, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Fath}}} al-Qadi>r al-Ja>mi’ baina Fannai al-Riwa>yah wa al-Dira>yah min ‘Ilm al-Tafsi>r. Beiru>t: Da>r Ibn Hazm, 2014.

al-Zarkasyi>, Badruddin. al-Burha>n fi ‘Ulu>m al-Qur’an. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.

Ibnu Fa>ris, Abi> H{usain Ahmad. Mu’jam Maqa>yis al-Lughah. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979.

al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n, Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l, (Beiru>t: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fiyah, 2002).


Full Text: PDF

DOI: 10.21043/riwayah.v3i2.3708

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.