Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)

Ahmad Syafiq

Abstract


Increasing public awareness in performing ZISWAF is very urgent. This can be done by internally increasing community religiosity through the preaching of ulama who are still about ZISWAF. And the external side, by increasing accountability and transparency in managing ZISWAF, and increasing government participation in socializing regulations on ZISWAF, as well as giving accreditation to Zakat, Infaq, charity and endowments management and sanctions for institutions that commit violations

Keywords


awareness, management, accountability, transparency

Full Text:

PDF

References


Khalid, Syaikh, 2004, Fikih Imam Syafi’i Puasa dan Zakat, Jakarta, Pustaka azzam.

Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar, cet. II, 2013, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 2014, Jakarta : Rajawali Press.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 2, 1989, Beirut : Dar al-Fikr.

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, juz 1, 2003, Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz 1, tt, Surabaya : Dar al-Abidin.

Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana; Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat, ejournal.stainpamekasan.ac.id).

Zulkefly Abdul Karim, & Wahid, M. A. S. Z. H. (2002). No Title. In Pendapatan dan sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, selangor dan Negeri Sembilan : Isu dan Cabaran (pp. 1–19). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1.

Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat, 1985, Beirut : Maktabah Lubnan.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 2011, Jakarta : Rajawali Press.

Latief, Hilman. 2010. Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." Microfinance in Asia. World Scientific, 2017. 227-270.

Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

Hasil gambar untuk logo google scholarLogo IPIImage result for LOGO ISJD

 

 

.

Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakafby Prodi Zakat dan Wakaf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License